Tomorrow´s living today

Valberedning

Prime Living AB:s (”Bolaget”) årsstämma 2016 antog instruktion för utseende av valberedningen, att gälla intill dess att ny instruktion beslutas. Enligt denna instruktion ska de tre största aktieägarna i Bolaget per den sista bankdagen i september 2016, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB, årligen kontaktas och erbjudas möjlighet att utse varsin ledamot att, jämte Bolagets ordförande, utgöra valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning har utsetts.

De tre största ägarna per den 30 september 2016, Amun Holding AB, Åtto Capital AB och Scan Scaff AB, har nu nominerat ledamöter till valberedning inför årsstämman 2017 enligt följande.
– Amun Holding AB har utsett Ola Wengberg, till ledamot (och ordförande) i valberedningen.
– Åtto Capital AB har utsett Jan Severa, till ledamot i valberedningen.
– Scan Scaff AB har utsett Kenneth Liberg, till ledamot i valberedningen.
– Jan-Erik Karström är i egenskap av styrelsens ordförande ledamot i valberedningen.

Valberedningens arbete utförs i enlighet med de instruktioner som har antagits av årsstämman. Aktieägare som har förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete ombeds lämna dessa så snart som möjligt, dock senast sju veckor innan årsstämman 2017, till Prime Living AB (publ), Valberedningen, Box 5317, SE-102 47 Stockholm.
Datum för årsstämman 2017 kommer att framgå av Bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2016, som offentliggörs den 24 november 2016.