Prime Living Campus Stockholm AB

Valberedning

Valberedningen i Prime Living AB (publ) inför årsstämman 2018 har utsetts.

Prime Living AB:s (publ) (”Bolaget”) årsstämma 2017 antog instruktion för utseende av valberedningen, att gälla intill dess att ny instruktion beslutas. Enligt denna instruktion ska de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september kontaktas och erbjudas möjlighet att utse varsin ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen för tiden till dess en ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det till röstetalet största aktieägandet i Bolaget.

Följande ägare, Amun Holding AB, Scan Scaff AB och Burman Invest AB har nu nominerat ledamöter till valberedning inför årsstämman 2018 enligt följande.

– Amun Holding AB har utsett Ola Wengberg till ledamot (och ordförande) i valberedningen.
– Scan Scaff AB har utsett Jan Severa till ledamot i valberedningen.
– Burman Invest Aktiebolag har utsett Patrik Burman till ledamot i valberedningen.
– Harald Bengtsson är i egenskap av styrelsens ordförande ledamot i valberedningen.

Valberedningens arbete utförs i enlighet med de instruktioner som har antagits av årsstämman.
Aktieägare som har förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete ombeds lämna dessa så snart som möjligt, dock senast sju veckor innan årsstämman 2018, till Prime Living AB (publ), Valberedningen, Pyramidvägen, 169 56 Solna.
Årsstämman 2018 kommer att hållas den 15 maj 2018.