Tomorrow´s living today

Prime Living Campus Stockholm AB

Pressmeddelanden

2019

Prime Living har idag fått bygglov för att bygga ett studentboende om totalt 25 459 kvadratmeter och 818 bäddar på sin fastighet i Sandyford, Dublin, Irland. (pdf, 19-05-03)
Mark och Miljööverdomstolen upphäver Byggnadsnämndens i Göteborgs tidsbegränsade bygglov för uppförande av 370 lägenheter på de obebyggda fastigheterna Rambergsstaden 733:401 och 68:1 (pdf, 19-04-25)
Styrelsen i Prime Living AB (publ) föreslår ändringar i bolagsordningen för att möjliggöra nyemission. (pdf, 19-04-17)
Lars Wikström ny VD och koncernchef för Prime Living AB (publ) (pdf, 19-03-28)
Prime Livings styrelseordförande lämnar styrelsen (pdf, 19-03-22)
Uppdatering finansieringssituation (pdf, 19-03-22)
Prime Living har ingått avtal med ett konsortium bestående av direkta eller indirekta aktieägare gällande lån om cirka 39,3 MSEK (pdf, 19-03-21)
Offentliggörande av resultat från skriftligt förfarande rörande bolagets säkerställda obligationslån (pdf, 19-03-19)
Prime Living Campus Stockholm avser genomföra skriftligt förfarande (pdf, 19-03-01)
Uppdatering finansieringssituation (pdf, 19-02-20)
Prime Living AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké, januari-december 2018 (pdf, 19-02-20)
Styrelsen i Prime Living har beslutat att tillsvidare ställa in utdelningen den 15 april 2019 avseende preferensaktien serie B. (pdf, 19-02-20)
Prime Living rekryterar ny CFO (pdf, 19-02-11)
Prime Livings översyn av underleverantörer genomförd (pdf, 19-02-01)
Prime Living slutför avyttringar (pdf, 19-02-01)
Offentliggörande av resultat från skriftligt förfarande rörande bolagets icke säkerställda obligationslån (pdf, 19-01-16)
Prime Living förlikas med Collector (pdf, 19-01-16)
Rättelse av skrivfel avseende skriftligt förfarande i Prime Livings icke säkerställda obligation (ISIN SE0009806383) (pdf, 19-01-11)
Prime Living reducerar kostnader och effektiviserar organisationen (pdf, 19-01-10)

2018

Prime Living säljer fastigheten Karlstad Kornetten 2 (pdf, 18-12-21)
Prime Living säljer Sjöbergs centrum i Sollentuna (pdf, 18-12-20)
Prime Living säljer utvecklingsprojektet Gitarren i Göteborg (pdf, 18-12-19)
Uppdatering av försäljningen av fastigheterna Karlstad Kornetten, Sollentuna Sjöstjärnan, Göteborg/Gitarren (pdf, 18-12-17)
Uppdatering finansieringssituation. (pdf, 18-12-12)
Styrelsen i Prime Living har beslutat att tillsvidare ställa in utdelningen den 15 januari 2019 avseende preferensaktien serie B. (pdf, 18-11-28)
Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-september 2018 (pdf, 18-11-28)
Uppdatering kring Prime Livning finansiella ställning (pdf, 18-11-15)
Uppdatering från Prime Livings nytillträdda styrelse (pdf, 18-10-29)
Komplettering till pressmeddelandet ”Valberedningens förslag till styrelseledamöter inför Prime Livings extra Bolagsstämma den 24 oktober”. Jonas Andersson företräder 350 000 stamaktier via Navare Invest AB (pdf, 18-10-29)
Kommuniké från extra bolagsstämma i Prime Living (pdf, 18-10-24)
Valberedningens förslag till styrelseledamöter inför Prime Livings extra Bolagsstämma den 24 oktober (pdf, 18-10-24)
Prime Living (Publ) har beslutat att lägga ut fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum, Sollentuna till försäljning. (pdf, 18-10-18)
Prime Living (Publ) har beslutat att lägga ut fastigheten Karlstad Kornetten 2 till försäljning. (pdf, 18-10-17)
Valberedning inför Prime Livings extra Bolagsstämma den 24 oktober och årsstämma 2019 (pdf, 18-10-10)
Kallelse till extra Bolagsstämma för Prime Living AB (Publ) (pdf, 18-09-24)
Lars Nyberg ny inhyrd CFO för Prime Living AB (publ) tar över CFO‐funktionen från Ola Wengberg som avgår som Vice‐VD. (pdf, 18-09-10)
Angående missvisande uppgifter i Research Report om Prime Living AB (publ) publicerad den 2018-08-30 av ABG Sundal Collier (pdf, 18-08-31)
Hans Sandén anställs som VD och koncernchef för Prime Living AB (publ) (pdf, 18-08-31)
Angående artikeln ”Hyresgästerna flyr skandalbygget” i Dagens Industri 2018-08-30 (pdf, 18-08-30)
Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-juni 2018 (pdf, 18-08-29)
Hans Sandén ny inhyrd vd och koncernchef för Prime Living AB (pdf, 18-08-29)
Prime Living Sandyford Ltd, kontrollerat av Prime Living AB (publ) till 70% genom dotterbolag, har
upptagit ett icke noterat lån på 5 362 000 euro med en rörlig ränta på 7% per år.
(pdf, 18-07-04)
Delar av Prime Living AB:s dotterbolag Prime Living Entreprenad AB:s extraordinära kostnader om 13 – 20 MSEK hänför sig till stämningsansökan från tidigare totalentreprenör (pdf, 18-05-28)
Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-mars 2018 (pdf, 18-05-15)
Kommuniké från årsstämman i Prime Living (pdf, 17-05-15)
Prime Living ABs dotterbolag Prime Living Entreprenad ABs projektkostnader överskrids med 13-20 MSEK i en entreprenad om totalt ca 200 MSEK. (pdf, 18-04-12)
Tidsbegränsat bygglov för 410 lägenheter på fastigheterna Rambergsstaden 68:1 och 733:401 fastställt av Mark och Miljödomstolen. (pdf, 18-03-29)
Prime Living AB:s dotterbolag Prime Living Campus Stockholm AB emitterar obligationer om 100 MSEK (pdf, 18-03-15)
Prime Living AB:s dotterbolag Prime Living Campus Stockholm AB undersöker möjligheten att emittera obligationer (pdf, 18-03-14)
Prime Living förstärker sitt förvaltningsteam – Karoline Peres ny uthyrningschef på Prime Living (pdf, 18-02-08)

2017

Valberedning inför Prime Livings årsstämma 2018 och datum för årsstämma 2018 (pdf, 17-12-29)
Prime Living fullföljer ej förvärvet av fastigheten Linköping Glyttinge 3:17. (pdf, 17-10-13)
Programförklaring – VD har ordet (pdf, 17-10-03)
Harald Bengtsson utses till ny styrelseordförande för Prime Living (pdf, 17-09-20)
Styrelseordförande Jan Severa tar över rollen som VD i Prime Living (pdf, 17-09-06)
Caroline Sundmalm avgår som HR & Hållbarhetschef på Prime Living AB (pdf, 17-09-01)
Prime Living förvärvar fastighet i Linköping ca 2 km från Linköpings Universitet genom bolagsförvärv (pdf, 17-09-01)
Ingvor Sundbom avgår som VD för Prime Living (pdf, 17-08-31)
Prime Livings kommentarer till Miljöförvaltningen i Göteborgs inspektionsrapport för tillsyn av fastighetsägarens egenkontroll på Beryllgatan 100-104 den 2017-08-23 efter tidningsartiklar i Göteborgsposten under sommaren (pdf, 17-08-25)
Prime Livings kommentarer till inslag i Uppdrag Granskning, SVT 2017-08-23 (pdf, 17-08-25)
Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-juni 2017 (pdf, 17-08-23)
Huvudägare i Prime Living har ej avyttrat aktier i bolaget (pdf, 17-07-21)
Prime Living rekryterar Erik Ranje som ny CFO (pdf, 17-07-05)
Prime Living flyttar huvudkontoret till Arenastaden i Solna (pdf, 17-06-20)
Ny HR-chef tar plats i Prime Livings ledningsgrupp (pdf, 17-06-19)
Prime Living förvärvar 10% i det samägda bolaget Prime Living Ireland Ltd för 10 miljoner kronor (pdf, 17-06-19)
Första dag för handel i Prime Living AB:s (publ) obligationer 2017/2020 med ISIN SE0009806383 (”Obligationslånet”) på Nasdaq Stockholm (pdf, 17-05-18)
Kommuniké från årsstämman i Prime Living (pdf, 17-05-16)
Prime Living AB offentliggör idag ett prospekt med anledning av den planerade noteringen av Bolagets obligationslån 2017/2020 med ISIN SE0009809383 på Nasdaq Stockholm (pdf, 17-05-17)
Prime Living förvärvar fastigheten Folio 102601F i Sandyford, Dublin för 10,3 miljoner Euro (pdf, 17-05-17)
Prime Living Delårsrapport januari-mars 2017, korrigering av omkastade siffror gällande avkastning på projektinvestering (pdf, 17-05-16)
Prime Living inleder rekrytering av CFO (pdf, 17-05-03)
Prime Living AB:s vVD Ola Wengberg lämnar sin tjänst 2017-05-30 och föreslås kvarstå i styrelsen som arbetande ledamot. (pdf, 17-05-02)
Prime Living tidigarelägger publikation av delårsrapport (pdf, 17-04-26)
Prime Living Kallelse till årsstämma för Prime Living (pdf, 17-04-11)
Prime Living offentliggör årsredovisning för 2016 (pdf, 17-04-11)
Ladda ner årsredosningen här
Prime Living emitterar obligationslån om 400 MSEK (pdf, 17-04-10)
Prime Living undersöker möjligheten att emittera obligationer och offentliggör uppdaterad prognos för projektportföljens intjäningsförmåga (pdf, 17-04-05)
Brand med mindre materiella skador vid Prime Livings bostadsområde i Oxie (pdf, 17-03-16)
Prime Living erhåller investeringsstöd för anordnande av bostäder för studerande enligt
förordningen (2016:880).
(pdf, 17-03-03)
Kim Yrttimaa blir ny fastighetschef i Prime Living AB från den 9 mars 2017. (pdf, 17-02-23)
Ingvor Sundbom ny VD i Prime Living AB från den 2 maj 2017. (pdf, 17-02-23)
Prime Living etablerar dotterbolag på Irland. (pdf, 17-01-26)

2016

Valberedningen i Prime Living AB kommer att föreslå Jan Severa som arbetande styrelseordförande till årsstämman 2017. (pdf, 16-11-23)
Valberedning inför Prime Livings årsstämma 2017 (pdf, 16-11-23)
Första dag för handel i Prime Living AB:s (publ) obligation 2016/2020 med ISIN SE0009155286 på Nasdaq Stockholm (pdf, 16-10-27)
Obligationsprospekt (pdf, 16-10-26)
Prime Living AB (publ) (”Prime Living” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett prospekt med anledning av den planerade noteringen av Bolagets obligationslån 2016/2020 med ISIN SE0009155286 (”Obligationslånet”) på Nasdaq Stockholm (pdf, 16-10-26)
Ökning av antalet aktier i Prime Living efter utnyttjande av teckningsoptioner (pdf, 16-10-20)
Sista dag för handel i Prime Livings teckningsoptioner TO 1 den 27
oktober 2016
(pdf, 16-10-07)
Prime Living har tagit upp ny bankfinansiering om 195 MSEK och löst
in utestående noterad obligation om 140 MSEK samt annan bankskuld om ca 33 MSEK
(pdf, 16-09-30)
Prime Living emitterar säkerställt obligationslån om 400 MSEK som övertecknats. (pdf, 16-09-27)
Prime Living undersöker villkor och möjligheter att emittera säkerställd obligation (pdf, 16-09-20)
Rättelse gällande halvårsrapport i Prime Living AB (publ) 2016 (pdf, 16-08-31)
Prime Living har tecknat en avsiktsförklaring med Göteborgs Kommun avseende förhyrning av ca 400 lägenheter på Rambergsgatan, Hisingen i Göteborg (pdf, 16-08-25)
Ökning av antalet aktier i Prime Living efter utnyttjande av teckningsoptioner (pdf, 16-07-29)
Prime Living Industries, dotterbolag till Prime Living, anställer Magnus Dahlberg som vd och divisionschef (pdf, 16-06-02)
Prime Living Entreprenad övertar slutförandet av Prime Livings påbörjade studentbostadsprojekt från Modular ML AB, som gått i konkurs, med en beräknad resultatpåverkan om maximalt -20 MSEK (pdf, 16-06-02)
Prime Livings huvudägare Amun Holding AB säljer 1 170 000 stamaktier i Prime Living AB (publ) till ett antal långsiktiga investerare såsom UMR Invest vars ägare Ulf Rosberg tar plats som adjungerad styrelseledamot (pdf, 16-05-27)
Prime Living Industries, via dotterbolaget Prime Living Entreprenad AB, övertar färdigställandet av Beryllgatan i Göteborg, avtalet med Modular ML AB har hävts då de ej har kunnat ställa fullgoda säkerheter för fullgörandet (pdf, 16-05-24)
Kommuniké från Prime Livings årsstämma (pdf, 16-05-20)
Prime Living etablerar en ny division, Prime Living Industries, i syfte att på sikt kontrollera hela värdekedjan från produktion till upphandling, projektering och uppförande av bostadsmoduler (pdf, 16-05-19)
Ökning av antalet aktier i Prime Living efter utnyttjande av teckningsoptioner (pdf, 16-05-19)
Första dag för handel den 17/5 i Prime Livings obligationer 2016/2017 på Nasdaq Stockholm (pdf, 16-05-16)
Prime Living offentliggör obligationsprospekt (pdf, 16-05-13)
Obligationsprospekt (pdf, 16-05-13)
Prime Living förvärvar tomträtter i Göteborg (pdf, 16-05-10)
Prime Living tecknar nytt 10-årigt avtal fram till 30:e januari 2027 med kinesiska AVIC avseende ensamrätt för stålmoduler till den europeiska marknaden. (pdf, 16-04-29)
Kallelse till årsstämma 19 maj 2016 (pdf, 16-04-20)
Prime Living emitterar framgångsrikt ett obligationslån om 100 MSEK (pdf, 16-04-08)
Ökning av antalet aktier i Prime Living efter utnyttjande av teckningsoptioner (pdf, 16-02-19)

2015

Prime Living kommer från 1 januari att inkluderas i Nasdaqs First North 25-index (pdf, 15-12-15)
Prime Livings fullföljer inte förvärv av fastigheten Stockholm Gunhild 4, erhåller ersättning om 20 MSEK efter förlikning (pdf, 16-12-11)
Delårsrapport 2015-01–09 2015 (pdf, 15-11-26)
Prime Livings förvaltningschef Benny Ström avgår på egen begäran (pdf, 15-11-10)
Ökning av antalet aktier i Prime Living efter utnyttjande av teckningsoptioner (pdf, 15-10-14)
Halvårsrapport 2015 (pdf, 15-08-26)
Prime Living tidigarelägger publikation av delårsrapport (15-08-18)
Prime Living fullföljer förvärv av fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum, Sollentuna, via bolag (15-07-23)
Stabiliseringsmeddelande och slutligt utfall i noteringen av Prime Livings stamaktier på Nasdaq First North Premier (15-07-17)
Ökning av antalet stamaktier i Prime Living efter utnyttjande av teckningsoptioner (15-07-10)
MKB Fastighets AB har tilldelat uppdrag efter upphandling till Modular Living AB att uppföra 50 till 100 student/ungdomsbostäder i Malmö 2015 (15-07-01)
Nu tas första spadtaget för 208 nya studentbostäder på Beryllgatan i Göteborg (15-06-25)
Prime Living förvärvar byggrätter genom apportemission samt beslutar om ett villkorat förvärv av byggrätter genom apportemission (15-06-12)
Prime Living handel på Nasdaq First North Premier inleds idag efter övertecknat erbjudande (15-06-12)
Ledningen för Prime Living tillkännager att de inte avser att avyttra någon del av sitt aktieinnehav (15-06-10)
Prime Living har preliminärt godkänts för handel på First North Premier (15-06-09)
Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier (15-06-01)
Kommuniké från Prime Livings årsstämma 15-05-21 (15-05-22)
Prime Living offentliggör avsikt att genomföra en nyemission av stamaktier och notering på Nasdaq First North Premier (15-05-18)
Prime Living expanderar ytterligare med 400 planerade studentlägenheter i Bromstensstaden (15-04-27)
Prime Living offentliggör årsredovisning för 2014 med K2-justeringar jämfört med tidigare avlämnad bokslutskommuniké och kallar till årsstämma den 21 maj 2015)
Bokslutskommuniké för 2014 : ”Grunden är lagd för stark tillväxt.” Jan Severa, VD (15-03-26)
Kommunfullmäktige bifaller Spångaprojektet i mycket positiva ordalag (15-03-11)
Prime Living har nu fått bygglov för 208 lägenheter på Beryllgatan i Göteborg (byggnadsnämndens beslut fattat 2015-01-20).

2014

Prime Livings preferensaktie av serie B godkänd för handel på Nasdaq Stockholm First North och offentliggörande av bolagsbeskrivning (14-12-16)
Bolagsbeskrivning (14-12-16)
Prime Living har fått godkännande av stadsbyggnadsnämnden i Stockholm rörande förslag till detaljplan för fastigheterna Ferdinand 8, 10, 14 i Spånga, Stockholm (14-12-11)
Styrelseförändring i Prime Living AB, Kenneth Liberg utträder för att fokusera på Reinhold Europe AB (14-12-04)
Prime Livings emission av preferensaktier om 130 Mkr övertecknad (14-11-25)
Prime Living förvärvar Sjöberg Centrum, tillträde sker efter att detaljplaneförändring till studentbostäder vunnit laga kraft. (14-11-25)
Prime Living avser uppföra 729 studentlägenheter i Göteborg och Täby (14-09-05)
Prime Living AB (publ) emitterar preferensaktier (14-09-05)
Prime Living förbereder en notering på NASDAQ OMX First North och kallar till extra bolagsstämma (14-04-17)

2013

Prime Livings obligation noteras på Nasdaq OMX (13-11-28)