Prime Living Campus Stockholm AB

Pressmeddelanden

2020

Prime Living informerar om avstämningsdag för konverteringen av koncernens tre utestående obligationslån (pdf, 20-11-25)
Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-september 2020 (pdf, 20-11-13)
Prime Living tidigarelägger offentliggörandet av delårsrapporten för Q3 till 2020-11-13 och informerar om aviserad förändring av VD och tilltänkta förändringar i ledningsgruppen (pdf, 20-11-10)
Med anledning av kursrörelser i Prime Livings i Prime Livings preferensaktie av serie B och preferensaktie av serie C (pdf, 20-10-28)
Kallelse till extra bolagsstämma (pdf, 20-10-26)
Kallelse
Prime Living och Studentbostäder i Sverige går samman under det nya namnet Studentbostäder i Sverige (pdf, 20-10-26)
Kallelse
Beslut om avnotering av Prime Living ABs (publ) preferensaktier av serie B (pdf, 20-10-15)
Prime Living ansöker om avnotering från Nasdaq First North Growth Market av Bolagets preferensaktie av serie B. (pdf, 20-10-14)
Med anledning av kursrörelser i Prime Livings stamaktie – konvertering av utestående obligationslån och förhandling om förvärv av fastighetsportfölj (pdf, 20-10-13)
Prime Living AB (publ) offentliggör utfallet av det andra skriftliga förfarandet som påkallades den 10 september 2020 (pdf, 20-09-29)
Prime Living AB (publ) påkallar ett andra skriftligt förfarande för att besluta om ändringar i villkoren för Oxie Obligationen (pdf, 20-09-10)
Prime Living AB (publ) offentliggör utfallet av de skriftliga förfarandena som påkallades den 21 augusti 2020 (pdf, 20-09-09)
Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-juni 2020 (pdf, 20-08-27)
Prime Living påkallar skriftliga förfaranden för att besluta om ändringar i villkoren för koncernens tre utestående obligationslån (pdf, 20-08-21)
Läs mer här
Prime Living uppdaterar om reviderad rekapitaliseringsplan (pdf, 20-08-19)
Prime Living har beviljats bygglov för ytterligare 12 nya lägenheter på Nekvägen i Stockholm/Spånga. (pdf, 20-08-03)
Prime Living presenterar plan för rekapitalisering (pdf, 20-07-13)
Prime Living avser ansöka om avnotering från Nasdaq First North Growth Market av Bolagets preferensaktie av serie B. (pdf, 20-07-01)
Prime Living stämmer Göteborgs kommun för det uppsagda arrendeavtalet i området Rambergsstaden. (pdf, 20-07-01)
Stämmokommuniké från årsstämma i Prime Living (pdf, 20-06-30)
Prime Living AB (publ) meddelar idag att bolaget offentliggör sin årsredovisning för 2019. (pdf, 20-06-09)
Kallelse till årsstämma i Prime Living AB (publ) (pdf, 20-05-29)
Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-mars 2020 (pdf, 20-05-29)
Prime Living AB (publ) flyttar publiceringstidpunkten för delårsrapporten för januari-mars till fredagen
den 2020-05-29
(pdf, 20-05-26)
Prime Living beslutar om nedskrivning av värdet på fastigheterna i Oxie och meddelar att bolaget avser initiera kontakt med obligationsinnehavare med anledning av situationen (pdf, 20-05-22)
Första dag för handel i Prime Living AB:s (publ) preferensaktier av serie C med ISIN SE0013647054 på Nasdaq First North Premier Growth Market är onsdagen den 13 maj 2020 (pdf, 20-05-12)
Prime Living flyttar fram årsstämman (pdf, 20-04-28)
Prime Living avser att notera preferensaktier av serie C på Nasdaq First North Premier Growth Market (pdf, 20-04-28)
Prime Livings tilldelning vid Stockholms läns landsting upphandling av hyresmoduler för tillfälligt boende i Stockholms kommun har ej överklagats (pdf, 20-04-06)
Prime Living offentliggör slutligt utfall i utbyteserbjudandet (pdf, 20-03-30)
Prime Living har beviljats bygglov och startbesked för 12 nya lägenheter på Nekvägen 27&29 i Stockholm/Spånga. (pdf, 20-03-27)
Prime Living har fått tilldelning vid Stockholms läns landsting vid upphandling av hyresmoduler för tillfälligt boende i Stockholms kommun. (pdf, 20-03-25)
Prime Living offentliggör utfall i utbyteserbjudandet samt förlänger acceptfristen (pdf, 20-03-03)
Prime Living AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké, januari-december 2019 (pdf, 20-02-19)
Prime Living presenterar reviderad affärsplan (pdf, 20-02-19)
Göteborgs kommun har sagt upp arrendeavtal avseende fastigheter i Göteborg (pdf, 20-02-03)
Prime Living offentliggör utfall i utbyteserbjudandet samt förlänger acceptfristen (pdf, 20-02-03)
Prime Living AB (publ) utser Mangold till likviditetsgarant av bolagets stamaktie (pdf, 20-01-07)
Prime Living (publ) presenterar plan för färdigställande av nya studentbostäder i Spånga (pdf, 20-01-20)
Prime Living AB (publ) utser Mangold till likviditetsgarant av bolagets stamaktie (pdf, 20-01-07)

2019

Prime Living informerar om ändringar i villkoren för försäljningen av fastigheten Dublin/Sandyford samt att tillträde är genomfört (pdf, 19-12-23)
Prime Living offentliggör utfall i utbyteserbjudandet samt förlänger acceptfristen (pdf, 19-12-20)
Ändrade obligationsvillkor har trätt ikraft (pdf, 19-12-14)
Prime Living ingår avtal om försäljning av fastigheten Dublin/Sandyford (pdf, 19-12-14)
Prime Living AB (publ) utser Mangold till likviditetsgarant av bolagets preferensaktie av serie B (pdf, 19-12-12)
Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-september 2019 (pdf, 19-11-29)
Prime Living AB (publ): Stämmokommuniké (pdf, 19-11-27)
Förtydligande angående Prime Living ABs flytt av publiceringstidpunkten för delårsrapporten för januari-september (pdf, 19-11-26)
Prime Living AB (publ) flyttar publiceringstidpunkten för delårsrapporten för januari-september till fredagen den 2019-11-29 (pdf, 19-11-25)
Prime Living AB (publ): erhåller godkännande om att ändra villkoren för sina obligationslån. (pdf, 19-11-21)
Prime Living AB (publ) offentliggör ny avstämningsdag för konvertering av obligationsskuld (pdf, 19-11-15)
Prime Living AB (publ): Aktieägarlångivare stödjer rekapitaliseringsplanen (pdf, 19-11-14)
Justering av förslag i skriftliga förfarandena initierade den 24 oktober 2019 (pdf, 19-11-04)
Uppdaterat förslag
Kallelse till extra bolagsstämma i Prime Living AB (publ) (pdf, 19-10-29)
Prime Living AB (publ) har idag, genom agenten, kallat till ett skriftligt förfarande för att besluta om vissa ändringar i villkoren för Bolagets tre utestående obligationslån. (pdf, 19-10-24)
Prime Living AB (publ) lämnar in genstämning mot Lunds universitet (pdf, 19-10-02)
Prime Living AB (publ) presenterar plan för rekapitalisering (pdf, 19-09-20)
Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-juni 2019 (pdf, 19-08-28)
Prime Living AB (publ) och dess dotterbolag stäms av Lunds universitetet (pdf, 19-08-09)
Prime Living AB (publ) tillförs ca 14,2 MSEK i nyemission tecknad till ca 59% (pdf, 19-07-25)
Prime Living AB:s (publ) förlänger teckningstiden till och med den 2019-07-24 (pdf, 19-07-17)
Prime Living inbjuder till teckning av aktier (pdf, 19-07-01)
Prime Living AB har idag ingått ett så kallat standstill-avtal gällande bolagets säkerställda obligationslån om 400 MSEK och det säkerställda aktieägarlånet om ca 39,3 MSEK (pdf, 19-06-28)
Kommuniké från extra bolagsstämma i Prime Living (pdf, 19-06-26)
Prime Living (Publ) har beslutat att lägga ut fastigheten Folio 102601F i Sandyford, Dublin till försäljning (pdf, 19-06-25)
Kallelse till extra bolagsstämma för Prime Living AB (publ) (pdf, 19-06-10)
Tobias Lennér har begärt utträde ur Prime Livings (publ) styrelse. (pdf, 19-05-22)
Kommuniké från årsstämman i Prime Living, styrelseändring samt beslut om att inte bemyndiga styrelsen att emittera aktier (pdf, 19-05-22)
Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-mars 2019 (pdf, 19-05-22)
Prime Living har idag fått bygglov för att bygga ett studentboende om totalt 25 459 kvadratmeter och 818 bäddar på sin fastighet i Sandyford, Dublin, Irland. (pdf, 19-05-03)
Prime Living offentliggör årsredovisning för 2018 (pdf, 19-04-30)

Mark och Miljööverdomstolen upphäver Byggnadsnämndens i Göteborgs tidsbegränsade bygglov för uppförande av 370 lägenheter på de obebyggda fastigheterna Rambergsstaden 733:401 och 68:1 (pdf, 19-04-25)
Kallelse till årsstämma för Prime Living (pdf, 19-04-17)
Styrelsen i Prime Living AB (publ) föreslår ändringar i bolagsordningen för att möjliggöra nyemission. (pdf, 19-04-17)
Lars Wikström ny VD och koncernchef för Prime Living AB (publ) (pdf, 19-03-28)
Prime Livings styrelseordförande lämnar styrelsen (pdf, 19-03-22)
Uppdatering finansieringssituation (pdf, 19-03-22)
Prime Living har ingått avtal med ett konsortium bestående av direkta eller indirekta aktieägare gällande lån om cirka 39,3 MSEK (pdf, 19-03-21)
Offentliggörande av resultat från skriftligt förfarande rörande bolagets säkerställda obligationslån (pdf, 19-03-19)
Prime Living Campus Stockholm avser genomföra skriftligt förfarande (pdf, 19-03-01)
Uppdatering finansieringssituation (pdf, 19-02-20)
Prime Living AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké, januari-december 2018 (pdf, 19-02-20)
Styrelsen i Prime Living har beslutat att tillsvidare ställa in utdelningen den 15 april 2019 avseende preferensaktien serie B. (pdf, 19-02-20)
Prime Living rekryterar ny CFO (pdf, 19-02-11)
Prime Livings översyn av underleverantörer genomförd (pdf, 19-02-01)
Prime Living slutför avyttringar (pdf, 19-02-01)
Offentliggörande av resultat från skriftligt förfarande rörande bolagets icke säkerställda obligationslån (pdf, 19-01-16)
Prime Living förlikas med Collector (pdf, 19-01-16)
Rättelse av skrivfel avseende skriftligt förfarande i Prime Livings icke säkerställda obligation (ISIN SE0009806383) (pdf, 19-01-11)
Prime Living reducerar kostnader och effektiviserar organisationen (pdf, 19-01-10)

2018

Prime Living säljer fastigheten Karlstad Kornetten 2 (pdf, 18-12-21)
Prime Living säljer Sjöbergs centrum i Sollentuna (pdf, 18-12-20)
Prime Living säljer utvecklingsprojektet Gitarren i Göteborg (pdf, 18-12-19)
Uppdatering av försäljningen av fastigheterna Karlstad Kornetten, Sollentuna Sjöstjärnan, Göteborg/Gitarren (pdf, 18-12-17)
Uppdatering finansieringssituation. (pdf, 18-12-12)
Styrelsen i Prime Living har beslutat att tillsvidare ställa in utdelningen den 15 januari 2019 avseende preferensaktien serie B. (pdf, 18-11-28)
Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-september 2018 (pdf, 18-11-28)
Uppdatering kring Prime Livning finansiella ställning (pdf, 18-11-15)
Uppdatering från Prime Livings nytillträdda styrelse (pdf, 18-10-29)
Komplettering till pressmeddelandet ”Valberedningens förslag till styrelseledamöter inför Prime Livings extra Bolagsstämma den 24 oktober”. Jonas Andersson företräder 350 000 stamaktier via Navare Invest AB (pdf, 18-10-29)
Kommuniké från extra bolagsstämma i Prime Living (pdf, 18-10-24)
Valberedningens förslag till styrelseledamöter inför Prime Livings extra Bolagsstämma den 24 oktober (pdf, 18-10-24)
Prime Living (Publ) har beslutat att lägga ut fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum, Sollentuna till försäljning. (pdf, 18-10-18)
Prime Living (Publ) har beslutat att lägga ut fastigheten Karlstad Kornetten 2 till försäljning. (pdf, 18-10-17)
Valberedning inför Prime Livings extra Bolagsstämma den 24 oktober och årsstämma 2019 (pdf, 18-10-10)
Kallelse till extra Bolagsstämma för Prime Living AB (Publ) (pdf, 18-09-24)
Lars Nyberg ny inhyrd CFO för Prime Living AB (publ) tar över CFO‐funktionen från Ola Wengberg som avgår som Vice‐VD. (pdf, 18-09-10)
Angående missvisande uppgifter i Research Report om Prime Living AB (publ) publicerad den 2018-08-30 av ABG Sundal Collier (pdf, 18-08-31)
Hans Sandén anställs som VD och koncernchef för Prime Living AB (publ) (pdf, 18-08-31)
Angående artikeln ”Hyresgästerna flyr skandalbygget” i Dagens Industri 2018-08-30 (pdf, 18-08-30)
Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-juni 2018 (pdf, 18-08-29)
Hans Sandén ny inhyrd vd och koncernchef för Prime Living AB (pdf, 18-08-29)
Prime Living Sandyford Ltd, kontrollerat av Prime Living AB (publ) till 70% genom dotterbolag, har
upptagit ett icke noterat lån på 5 362 000 euro med en rörlig ränta på 7% per år.
(pdf, 18-07-04)
Delar av Prime Living AB:s dotterbolag Prime Living Entreprenad AB:s extraordinära kostnader om 13 – 20 MSEK hänför sig till stämningsansökan från tidigare totalentreprenör (pdf, 18-05-28)
Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-mars 2018 (pdf, 18-05-15)
Kommuniké från årsstämman i Prime Living (pdf, 17-05-15)
Prime Living ABs dotterbolag Prime Living Entreprenad ABs projektkostnader överskrids med 13-20 MSEK i en entreprenad om totalt ca 200 MSEK. (pdf, 18-04-12)
Tidsbegränsat bygglov för 410 lägenheter på fastigheterna Rambergsstaden 68:1 och 733:401 fastställt av Mark och Miljödomstolen. (pdf, 18-03-29)
Prime Living AB:s dotterbolag Prime Living Campus Stockholm AB emitterar obligationer om 100 MSEK (pdf, 18-03-15)
Prime Living AB:s dotterbolag Prime Living Campus Stockholm AB undersöker möjligheten att emittera obligationer (pdf, 18-03-14)
Prime Living förstärker sitt förvaltningsteam – Karoline Peres ny uthyrningschef på Prime Living (pdf, 18-02-08)

2017

Valberedning inför Prime Livings årsstämma 2018 och datum för årsstämma 2018 (pdf, 17-12-29)
Prime Living fullföljer ej förvärvet av fastigheten Linköping Glyttinge 3:17. (pdf, 17-10-13)
Programförklaring – VD har ordet (pdf, 17-10-03)
Harald Bengtsson utses till ny styrelseordförande för Prime Living (pdf, 17-09-20)
Styrelseordförande Jan Severa tar över rollen som VD i Prime Living (pdf, 17-09-06)
Caroline Sundmalm avgår som HR & Hållbarhetschef på Prime Living AB (pdf, 17-09-01)
Prime Living förvärvar fastighet i Linköping ca 2 km från Linköpings Universitet genom bolagsförvärv (pdf, 17-09-01)
Ingvor Sundbom avgår som VD för Prime Living (pdf, 17-08-31)
Prime Livings kommentarer till Miljöförvaltningen i Göteborgs inspektionsrapport för tillsyn av fastighetsägarens egenkontroll på Beryllgatan 100-104 den 2017-08-23 efter tidningsartiklar i Göteborgsposten under sommaren (pdf, 17-08-25)
Prime Livings kommentarer till inslag i Uppdrag Granskning, SVT 2017-08-23 (pdf, 17-08-25)
Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-juni 2017 (pdf, 17-08-23)
Huvudägare i Prime Living har ej avyttrat aktier i bolaget (pdf, 17-07-21)
Prime Living rekryterar Erik Ranje som ny CFO (pdf, 17-07-05)
Prime Living flyttar huvudkontoret till Arenastaden i Solna (pdf, 17-06-20)
Ny HR-chef tar plats i Prime Livings ledningsgrupp (pdf, 17-06-19)
Prime Living förvärvar 10% i det samägda bolaget Prime Living Ireland Ltd för 10 miljoner kronor (pdf, 17-06-19)
Första dag för handel i Prime Living AB:s (publ) obligationer 2017/2020 med ISIN SE0009806383 (”Obligationslånet”) på Nasdaq Stockholm (pdf, 17-05-18)
Kommuniké från årsstämman i Prime Living (pdf, 17-05-16)
Prime Living AB offentliggör idag ett prospekt med anledning av den planerade noteringen av Bolagets obligationslån 2017/2020 med ISIN SE0009809383 på Nasdaq Stockholm (pdf, 17-05-17)
Prime Living förvärvar fastigheten Folio 102601F i Sandyford, Dublin för 10,3 miljoner Euro (pdf, 17-05-17)
Prime Living Delårsrapport januari-mars 2017, korrigering av omkastade siffror gällande avkastning på projektinvestering (pdf, 17-05-16)
Prime Living inleder rekrytering av CFO (pdf, 17-05-03)
Prime Living AB:s vVD Ola Wengberg lämnar sin tjänst 2017-05-30 och föreslås kvarstå i styrelsen som arbetande ledamot. (pdf, 17-05-02)
Prime Living tidigarelägger publikation av delårsrapport (pdf, 17-04-26)
Prime Living Kallelse till årsstämma för Prime Living (pdf, 17-04-11)
Prime Living offentliggör årsredovisning för 2016 (pdf, 17-04-11)
Ladda ner årsredosningen här
Prime Living emitterar obligationslån om 400 MSEK (pdf, 17-04-10)
Prime Living undersöker möjligheten att emittera obligationer och offentliggör uppdaterad prognos för projektportföljens intjäningsförmåga (pdf, 17-04-05)
Brand med mindre materiella skador vid Prime Livings bostadsområde i Oxie (pdf, 17-03-16)
Prime Living erhåller investeringsstöd för anordnande av bostäder för studerande enligt
förordningen (2016:880).
(pdf, 17-03-03)
Kim Yrttimaa blir ny fastighetschef i Prime Living AB från den 9 mars 2017. (pdf, 17-02-23)
Ingvor Sundbom ny VD i Prime Living AB från den 2 maj 2017. (pdf, 17-02-23)
Prime Living etablerar dotterbolag på Irland. (pdf, 17-01-26)

2016

Valberedningen i Prime Living AB kommer att föreslå Jan Severa som arbetande styrelseordförande till årsstämman 2017. (pdf, 16-11-23)
Valberedning inför Prime Livings årsstämma 2017 (pdf, 16-11-23)
Första dag för handel i Prime Living AB:s (publ) obligation 2016/2020 med ISIN SE0009155286 på Nasdaq Stockholm (pdf, 16-10-27)
Obligationsprospekt (pdf, 16-10-26)
Prime Living AB (publ) (”Prime Living” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett prospekt med anledning av den planerade noteringen av Bolagets obligationslån 2016/2020 med ISIN SE0009155286 (”Obligationslånet”) på Nasdaq Stockholm (pdf, 16-10-26)
Ökning av antalet aktier i Prime Living efter utnyttjande av teckningsoptioner (pdf, 16-10-20)
Sista dag för handel i Prime Livings teckningsoptioner TO 1 den 27
oktober 2016
(pdf, 16-10-07)
Prime Living har tagit upp ny bankfinansiering om 195 MSEK och löst
in utestående noterad obligation om 140 MSEK samt annan bankskuld om ca 33 MSEK
(pdf, 16-09-30)
Prime Living emitterar säkerställt obligationslån om 400 MSEK som övertecknats. (pdf, 16-09-27)
Prime Living undersöker villkor och möjligheter att emittera säkerställd obligation (pdf, 16-09-20)
Rättelse gällande halvårsrapport i Prime Living AB (publ) 2016 (pdf, 16-08-31)
Prime Living har tecknat en avsiktsförklaring med Göteborgs Kommun avseende förhyrning av ca 400 lägenheter på Rambergsgatan, Hisingen i Göteborg (pdf, 16-08-25)
Ökning av antalet aktier i Prime Living efter utnyttjande av teckningsoptioner (pdf, 16-07-29)
Prime Living Industries, dotterbolag till Prime Living, anställer Magnus Dahlberg som vd och divisionschef (pdf, 16-06-02)
Prime Living Entreprenad övertar slutförandet av Prime Livings påbörjade studentbostadsprojekt från Modular ML AB, som gått i konkurs, med en beräknad resultatpåverkan om maximalt -20 MSEK (pdf, 16-06-02)
Prime Livings huvudägare Amun Holding AB säljer 1 170 000 stamaktier i Prime Living AB (publ) till ett antal långsiktiga investerare såsom UMR Invest vars ägare Ulf Rosberg tar plats som adjungerad styrelseledamot (pdf, 16-05-27)
Prime Living Industries, via dotterbolaget Prime Living Entreprenad AB, övertar färdigställandet av Beryllgatan i Göteborg, avtalet med Modular ML AB har hävts då de ej har kunnat ställa fullgoda säkerheter för fullgörandet (pdf, 16-05-24)
Kommuniké från Prime Livings årsstämma (pdf, 16-05-20)
Prime Living etablerar en ny division, Prime Living Industries, i syfte att på sikt kontrollera hela värdekedjan från produktion till upphandling, projektering och uppförande av bostadsmoduler (pdf, 16-05-19)
Ökning av antalet aktier i Prime Living efter utnyttjande av teckningsoptioner (pdf, 16-05-19)
Första dag för handel den 17/5 i Prime Livings obligationer 2016/2017 på Nasdaq Stockholm (pdf, 16-05-16)
Prime Living offentliggör obligationsprospekt (pdf, 16-05-13)
Obligationsprospekt (pdf, 16-05-13)
Prime Living förvärvar tomträtter i Göteborg (pdf, 16-05-10)
Prime Living tecknar nytt 10-årigt avtal fram till 30:e januari 2027 med kinesiska AVIC avseende ensamrätt för stålmoduler till den europeiska marknaden. (pdf, 16-04-29)
Kallelse till årsstämma 19 maj 2016 (pdf, 16-04-20)
Prime Living emitterar framgångsrikt ett obligationslån om 100 MSEK (pdf, 16-04-08)
Ökning av antalet aktier i Prime Living efter utnyttjande av teckningsoptioner (pdf, 16-02-19)

2015

Prime Living kommer från 1 januari att inkluderas i Nasdaqs First North 25-index (pdf, 15-12-15)
Prime Livings fullföljer inte förvärv av fastigheten Stockholm Gunhild 4, erhåller ersättning om 20 MSEK efter förlikning (pdf, 16-12-11)
Delårsrapport 2015-01–09 2015 (pdf, 15-11-26)
Prime Livings förvaltningschef Benny Ström avgår på egen begäran (pdf, 15-11-10)
Ökning av antalet aktier i Prime Living efter utnyttjande av teckningsoptioner (pdf, 15-10-14)
Halvårsrapport 2015 (pdf, 15-08-26)
Prime Living tidigarelägger publikation av delårsrapport (15-08-18)
Prime Living fullföljer förvärv av fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum, Sollentuna, via bolag (15-07-23)
Stabiliseringsmeddelande och slutligt utfall i noteringen av Prime Livings stamaktier på Nasdaq First North Premier (15-07-17)
Ökning av antalet stamaktier i Prime Living efter utnyttjande av teckningsoptioner (15-07-10)
MKB Fastighets AB har tilldelat uppdrag efter upphandling till Modular Living AB att uppföra 50 till 100 student/ungdomsbostäder i Malmö 2015 (15-07-01)
Nu tas första spadtaget för 208 nya studentbostäder på Beryllgatan i Göteborg (15-06-25)
Prime Living förvärvar byggrätter genom apportemission samt beslutar om ett villkorat förvärv av byggrätter genom apportemission (15-06-12)
Prime Living handel på Nasdaq First North Premier inleds idag efter övertecknat erbjudande (15-06-12)
Ledningen för Prime Living tillkännager att de inte avser att avyttra någon del av sitt aktieinnehav (15-06-10)
Prime Living har preliminärt godkänts för handel på First North Premier (15-06-09)
Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier (15-06-01)
Kommuniké från Prime Livings årsstämma 15-05-21 (15-05-22)
Prime Living offentliggör avsikt att genomföra en nyemission av stamaktier och notering på Nasdaq First North Premier (15-05-18)
Prime Living expanderar ytterligare med 400 planerade studentlägenheter i Bromstensstaden (15-04-27)
Prime Living offentliggör årsredovisning för 2014 med K2-justeringar jämfört med tidigare avlämnad bokslutskommuniké och kallar till årsstämma den 21 maj 2015)
Bokslutskommuniké för 2014 : ”Grunden är lagd för stark tillväxt.” Jan Severa, VD (15-03-26)
Kommunfullmäktige bifaller Spångaprojektet i mycket positiva ordalag (15-03-11)
Prime Living har nu fått bygglov för 208 lägenheter på Beryllgatan i Göteborg (byggnadsnämndens beslut fattat 2015-01-20).

2014

Prime Livings preferensaktie av serie B godkänd för handel på Nasdaq Stockholm First North och offentliggörande av bolagsbeskrivning (14-12-16)
Bolagsbeskrivning (14-12-16)
Prime Living har fått godkännande av stadsbyggnadsnämnden i Stockholm rörande förslag till detaljplan för fastigheterna Ferdinand 8, 10, 14 i Spånga, Stockholm (14-12-11)
Styrelseförändring i Prime Living AB, Kenneth Liberg utträder för att fokusera på Reinhold Europe AB (14-12-04)
Prime Livings emission av preferensaktier om 130 Mkr övertecknad (14-11-25)
Prime Living förvärvar Sjöberg Centrum, tillträde sker efter att detaljplaneförändring till studentbostäder vunnit laga kraft. (14-11-25)
Prime Living avser uppföra 729 studentlägenheter i Göteborg och Täby (14-09-05)
Prime Living AB (publ) emitterar preferensaktier (14-09-05)
Prime Living förbereder en notering på NASDAQ OMX First North och kallar till extra bolagsstämma (14-04-17)

2013

Prime Livings obligation noteras på Nasdaq OMX (13-11-28)