Första inflyttning på Beryllgatan i Göteborg

Nu färdigställs 208 tillfälliga studentbostäder på den långsmala markytan mellan Beryllgatan och Stora Fiskebäcksvägen, ett välkommet tillskott i Grevegårdsområdet. 80 lägenheter är fullt uthyrda.Annons i Dagens Industri 23/3


Teckningsoptioner

Ladda ner Anmälningssedel här om du vill utnyttja dina teckningsoptioner.
Som framgår av denna är det Aqurat Fondkommission AB som hanterar teckningen.


- Prime Living Industries, dotterbolag till Prime Living, anställer Magnus Dahlberg som vd och divisionschef (pdf, 16-06-02)
- Prime Living Entreprenad övertar slutförandet av Prime Livings påbörjade studentbostadsprojekt från Modular ML AB, som gått i konkurs, med en beräknad resultatpåverkan om maximalt -20 MSEK (pdf, 16-06-02)
- Prime Livings huvudägare Amun Holding AB säljer 1 170 000 stamaktier i Prime Living AB (publ) till ett antal långsiktiga investerare såsom UMR Invest vars ägare Ulf Rosberg tar plats som adjungerad styrelseledamot (pdf, 16-05-27)
- Prime Living Industries, via dotterbolaget Prime Living Entreprenad AB, övertar färdigställandet av Beryllgatan i Göteborg, avtalet med Modular ML AB har hävts då de ej har kunnat ställa fullgoda säkerheter för fullgörandet (pdf, 16-05-24)
- Kommuniké från Prime Livings årsstämma (pdf, 16-05-20)
- Prime Living etablerar en ny division, Prime Living Industries, i syfte att på sikt kontrollera hela värdekedjan från produktion till upphandling, projektering och uppförande av bostadsmoduler (pdf, 16-05-19)
- Ökning av antalet aktier i Prime Living efter utnyttjande av teckningsoptioner (pdf, 16-05-19)
- Första dag för handel den 17/5 i Prime Livings obligationer 2016/2017 på Nasdaq Stockholm (pdf, 16-05-16)
- Prime Living offentliggör obligationsprospekt (pdf, 16-05-13)
- Obligationsprospekt (pdf, 16-05-13)
- Prime Living förvärvar tomträtter i Göteborg (pdf, 16-05-10)
- Prime Living tecknar nytt 10-årigt avtal fram till 30:e januari 2027 med kinesiska AVIC avseende ensamrätt för stålmoduler till den europeiska marknaden. (pdf, 16-04-29)
- Kallelse till årsstämma 19 maj 2016 (pdf, 16-04-20)
- Prime Living emitterar framgångsrikt ett obligationslån om 100 MSEK (pdf, 16-04-08)
- Ökning av antalet aktier i Prime Living efter utnyttjande av teckningsoptioner (pdf, 16-02-19)

2015

- Prime Living kommer från 1 januari att inkluderas i Nasdaqs First North 25-index (pdf, 15-12-15)
- Prime Livings fullföljer inte förvärv av fastigheten Stockholm Gunhild 4, erhåller ersättning om 20 MSEK efter förlikning (pdf, 16-12-11)
- Delårsrapport 2015-01–09 2015 (pdf, 15-11-26)
- Prime Livings förvaltningschef Benny Ström avgår på egen begäran (pdf, 15-11-10)
- Ökning av antalet aktier i Prime Living efter utnyttjande av teckningsoptioner (pdf, 15-10-14)
- Halvårsrapport 2015 (pdf, 15-08-26)
- Prime Living tidigarelägger publikation av delårsrapport (15-08-18)
- Prime Living fullföljer förvärv av fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum, Sollentuna, via bolag (15-07-23)
- Stabiliseringsmeddelande och slutligt utfall i noteringen av Prime Livings stamaktier på Nasdaq First North Premier (15-07-17)
- Ökning av antalet stamaktier i Prime Living efter utnyttjande av teckningsoptioner (15-07-10)
- MKB Fastighets AB har tilldelat uppdrag efter upphandling till Modular Living AB att uppföra 50 till 100 student/ungdomsbostäder i Malmö 2015 (15-07-01)
- Nu tas första spadtaget för 208 nya studentbostäder på Beryllgatan i Göteborg (15-06-25)
- Prime Living förvärvar byggrätter genom apportemission samt beslutar om ett villkorat förvärv av byggrätter genom apportemission (15-06-12)
- Prime Living – handel på Nasdaq First North Premier inleds idag efter övertecknat erbjudande (15-06-12)
- Förtydligande inför Prime Livings notering på First North (15-06-10) ladda ner som pdf
- Ledningen för Prime Living tillkännager att de inte avser att avyttra någon del av sitt aktieinnehav (15-06-10)
- Prime Living har preliminärt godkänts för handel på First North Premier (15-06-09)
- Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier (15-06-01)
- Kommuniké från Prime Livings årsstämma 15-05-21 (15-05-22)
- Prime Living offentliggör avsikt att genomföra en nyemission av stamaktier och notering på Nasdaq First North Premier (15-05-18)
- Prime Living expanderar ytterligare med 400 planerade studentlägenheter i Bromstensstaden (15-04-27)
- Kallelse till årsstämma den 21 maj 2015
- Prime Living offentliggör årsredovisning för 2014 med K2-justeringar jämfört med tidigare avlämnad bokslutskommuniké och kallar till årsstämma den 21 maj 2015
- Bokslutskommuniké för 2014 : “Grunden är lagd för stark tillväxt.” – Jan Severa, VD (15-03-26)
- Kommunfullmäktige bifaller Spångaprojektet i mycket positiva ordalag (15-03-11)
- Prime Living har nu fått bygglov för 208 lägenheter på Beryllgatan i Göteborg (byggnadsnämndens beslut fattat 2015-01-20).